vzor všeobecného splnomocnenia

28.12.2009 15:55

 

Splnomocnenie

Dolu podpísaný splnomocniteľ:

, týmto

splnomocňuje

JUDr. Miroslava Koníčka, advokáta, číslo licencie SAK: 3412, so sídlom 034 01 Ružomberok, A. Bernoláka 6, IČO: 37 807 439, aby pre mňa vykonal nasledujúcu právnu službu:

a/ prevzatie zastúpenia, vrátane prvej porady so splnomocniteľom dnešného dňa,


 

b/ zastupovanie splnomocniteľa v súdnom konaní pre vec uvedenú pod a/.


 

Zároveň uvedeného advokáta splnomocňujem, aby ma v uvedenom konaní resp. pri vybavovaní uvedenej veci právne zastupoval, aby vykonával všetky potrebné hmotnoprávne a aj procesnoprávne úkony, prijímal doručované písomnosti, podával za mňa návrhy a žiadosti, uzavieral zmiery, uzavieral zmluvy, vrátane prevodov a zaťažovaní nehnuteľností, uznával uplatnené nároky, vzdával sa mojich nárokov, podával opravné prostriedky a vzdával sa ich, vymáhal právoplatné nároky, prijímal plnenia a potvrdzoval ich príjem, a toto splnomocnenie sa vzťahuje aj na prípady, keď podľa príslušných právnych predpisov je potrebné osobitné splnomocnenie. Toto splnomocnenie sa dáva v rozsahu Občianskeho zákonníka, Občianskeho súdneho poriadku, Exekučného poriadku, Trestného poriadku, Správneho poriadku, Zákonníka práce, zákona č. 511/1992 Zb., Katastrálneho zákona, prípadne iných príslušných právnych predpisov. Splnomocniteľ dáva splnomocnencovi súhlas na spracúvanie osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu zákona č. 428/2002 Z.z.

Splnomocnenec informoval splnomocniteľa o nároku splnomocnenca na odmenu podľa Vyhl. č. 655/2004 Z.z. v aktuálnom znení. Splnomocniteľ sa splnomocnencovi zaväzuje túto odmenu (vrátane cestovných náhrad, straty času, réžijných paušálov, DPH, a ďalších náhrad podľa uvedenej vyhlášky) riadne a včas zaplatiť.


 

Splnomocniteľ dáva splnomocnencovi súhlas na spracúvanie osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu zákona č. 428/2002 Z.z.


 

V Ružomberku dňa ........................

----------------------------------------

splnomocniteľ

Splnomocnenie prijímam.

V Ružomberku dňa ........................

----------------------------------------- JUDr. Miroslav Koníček advokát